ยกเลิกประกาศเชิญชวน   >   ซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ค่าอาหารเสริม (นม) 14 ตุลาคม 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563

รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่