รายงานติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏฺิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย รอบ 12 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏฺิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564