การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 5 results.
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564