มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
การวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมและความโปร่งใส
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน