ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประการใช้แผนพัฒนาสามปี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2564 และ เรื่อง ประการใช้แผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560-2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง