สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี" แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก "สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี" แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยผู้มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ในวันราชการ หากผู้มีรายชื่อไม่ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ภายในกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการขอรับการจัดที่ดิน รายละเอียดเพิ่มเติม ตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารนี้
หรือโทรสอบถาม เบอร์ 0-3456-4107 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง