กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

ประจำเดือน มีนาคม 2561

โดยเงินไ้ด้เข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทย
>>> วันที่ 5 มีนาคม 2561 <<<
ซึ่งท่านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ สามารถเช็คยอดเงินได้ตั้งแต่ 12.30 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน//งานพัฒนาชุมชน ...

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!