กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

ประจำเดือน เมษายน 2561
โดยเงินได้เข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทย
>>> วันที่ 4 เมษายน 2561 <<<
ซึ่งท่านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ สามารถเช็คยอดเงินได้ตั้งแต่10.00 น. เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน//งานพัฒนาชุมชน ...

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!