ขอเชิญประชุม เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 (รอบแรก)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมในัวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง