เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาชุมชน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ "เรื่องรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562" โดยท่านที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502 หรือผู้ทีมีรายชื่อตามเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่าง) สามารถมาแจ้งลงทะเบียนเบี้ยยังชีพได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง