ประกาศรายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

                 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 29 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงขอประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561   ให้ทราบโดยทั่วกัน  (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!