แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วยกันสอดส่องดูแลการทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่รับขยะนอกเขตที่มาทิ้งในเขตเทศบาล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูแลการทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่รับขยะนอกเขตที่มาทิ้งในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการปราบไม่ให้ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า หรือบุคคลที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของเทศบาล ลักลอบนำขยะทุกชนิดเข้ามาทิ้งในเขตเทศบาล โดยทางเทศบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะเป็นจำนวนมากทางซึ่งเทศบาลได้ใช้รถบรรทุกขนถ่ายขยะที่จัดเก็บในเขตเทศบาลวันละกว่า 5 ตัน ไปกำจัดที่บ่อฝังกลบของ อบต.แก่งเสี้ยน ระยะทางกว่า 60 กม. ซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะให้ทาง อบต.แก่งเสี้ยน ตันละ 300 บาท รวมทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้รถขนถ่ายอีกรวมเฉลี่ยเดือนละเกือบ 90,000 บาท

จึงจำเป็นต้องปิดประกาศห้ามไม่ให้บุคคลนอกเขตนำขยะเข้ามาทิ้งในเขต หากฝ่าฝืนก็จะถูกปรับ 2,000 บาท

นอกจากจะปิดประกาศห้ามนำขยะจากนอกเขตเข้ามาทิ้งในเขตเทศบาลแล้ว นอกจากนี้เทศบาลยังขอความร่วมมือประชาชนทั้ง 6 ชุมชน ได้ร่วมกันคัดแยก หรือกำจัดขยะต้นทาง โดยขยะเปียกให้ประชาชนทำการฝังกลบกำจัดเอง ส่วนขยะแห้ง หรือขยะทั่วไปทางเทศบาลจะดำเนินการจัดเก็บแล้วนำไปกำจัดที่ อบต.แก่งเสี้ยน เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะในอีกทางหนึ่ง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง