ประกาศตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕62 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  ๒๕62 และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕62 ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 และนายอำเภอไทรโยค ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบร่างเดิม แจ้งโดยหนังสือที่ว่าการอำเภอไทรโยค  ที่  กจ  ๐๐๒๓.๑๑/0984  ลงวันที่  11  กันยายน  ๒๕62  แล้วนั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖2 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง