การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยแจ้งประชาสัมพันธ์ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์การยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่รับแจ้ง ณ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง