แจ้งประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลืกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงส่งประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 999 หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 ภายในสิบวันนับแต่วันประกาศ รายละเอียดตามเอกสารนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง