เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 63

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้จัดทำ "โครงการอบรมเด็กเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563" ขึ้น ณ วังดุม เมาท์เทนแคมป์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สำหรับการจัดโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนมีจิตสำนึก และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่พึงมีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้เยาวชนได้ทราบถึงปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางที่จะปกป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง