ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

งานสาธารณสุข กองช่าง ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง