ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย แจ้งประชาสัมพันธ์ หนังสือ เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลยได้ทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 รานละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111 กด 77 หรือ www.rlpd.go.th

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง