ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้ง ‼️ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
✅✅ เนื่องจากปี 2563 เป็นปีเริ่มแรกของการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบกับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
จึงประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้⬇️⬇️
✅1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
✅2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!