ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง