เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง