ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาการซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตันแบบอัดท้าย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง