ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตันแบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 สิงหาคม 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ