ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตันแบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง