โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ปารีณา ภัทรวรรณเวช