สำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

ปารีณา ภัทรวรรณเวช