คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

ปรีชา วงษ์จีน


ไพโรจน์ ผ่องเกษม