สำนักงานปลัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

ร.ต.ยุพา มณีรัตน์