กองคลัง

พนักงานจ้างทั่วไป

อรุณวิภา เพ็งพุ่ม


จริยา สร้อยสุวรรณ


ชูศักดิ์ เทพวีระ


เงินยวง รวบรวม