กองช่าง

พนักงานจ้าง

สมบัติ พูมมาทอง


สมพิน สิมประยุทธ์


ไพรัช วงษ์จีน


สาโรจน์ อินทร์มีถิ่น


ลูกปู สุขอร่าม


ป๊อก บุญแย้ม


วันเพ็ญ แสงน้อย


สราวุฒิ บรรเลิงเสนาะ


มานิตย์ พ่วงแพ


จิรพงษ์ สุขเขียว


นิพนธ์ พรหมบุตร


ปราโมทย์ เสือเฒ่า