แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 47 results.
คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้แก่รองนายกเทศมนตรี
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ