ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 15 results.
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ไม่มีข้อมูล!!
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี