ข้อมูล เทศบาล

ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไทรโยคอยู่ในท้องที่บ้านท่าเสา

หมู่ที่  3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง

ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  116  ตอนที่  9ก.

ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

     เป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สังคมน่าอยุ่ มุ่งสู่ความพอเพียง

พันธกิจ

1. การบริการทางสังคม

    1.1 ด้านการพัฒนาสังคม

    1.1.1 ดูแลและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

    1.1.2 พัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรู้

ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบทบาทให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น

    1.1.3 สนับสนุนการรวมตัวของชุมชนให้เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน

    1.1.4 ส่งเสริมให้คนในครอบครัวและชุมชนเกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและ

สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร

    1.1.5 ส่งเสริมด้านศาสนา อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน

    1.2 ด้านการศึกษา

     ให้ความสาคัญและส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒

พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ให้การศึกษา ทุก ๆ ด้านรวมถึงด้านภาษาสากลอย่างแท้จริง และมีการ

สนับสนุนครูสอนดีของโรงเรียนซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานรวมทั้ง

พัฒนาส่งเสริมการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส และช่วยพัฒนาโรงเรียนประจำตำบลให้เป็นหนึ่ง

    1.3 ป้องกันยาเสพติด

     ให้ความสาคัญเรื่องปัญหายาเสพติดของชุมชน ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ จัดสถานที่

ออกกำลังกาย เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมเครือข่าย

ทางสังคมและสถาบันทางครอบครัว การเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด และสนับสนุนให้มีกิจกรรม

ด้านกีฬาท้องถิ่นและหน่วยราชการอื่น ๆ ให้กับกลุ่มกีฬา/ชมรมกีฬาเทศบาล ฯลฯ และปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของท้องถิ่น

     1.4 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     ปรับปรุงอุปกรณ์หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดหาและ

ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง สาหรับติดตามจุดที่เกิดสาธารณภัยในเขตชุมชนหนาแน่น

อุปกรณ์การจราจรการจัดตั้งจุดตรวจต่าง ๆ จัดฝึกอบรมหน่วยงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) และประชาชนในเรื่องการป้องกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนป้องกันภัยพิบัติ

ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

     1.5 ด้านสาธารณสุข

     ส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้สูงอายุ

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจัดให้มีสถานที่และบุคลากรดูแลให้ความอบอุ่นอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและ

พึ่งพาตนเองได้  โดยการพัฒนาด้านการสาธารณสุขทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแพทย์แผนปัจจุบันประจำโรงพยาบาลประจำตำบล และปฏิบัติให้เป็นไปตาม

แผนผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล

2. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาวัดประจำตำบล

ให้เป็นศูนย์ศึกษาศีลธรรม จริยธรรมและเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

3. ด้านการบริหารราชการ

     เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของรัฐรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่สาคัญต่อชีวิตและ

ความเป็นอยู่ทุกระดับ มีนโยบายด้านการบริหารราชการ การบริการประชาชนถือเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่ง

เน้นการบริการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้องตามระเบียบ  ขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติงาน

มีความเสมอภาคทุกส่วน ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล

เพื่อสร้างสานึกที่ดีในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด  ภายใต้การควบคุมกากับดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นนโยบาย

อันดับแรกของการบริหารงานที่มีผลประโยชน์  เพื่อพี่น้องประชาชน  และตามความต้องการ

ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

     ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาท  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบยั่งยืน โดยการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการและรณรงค์ การกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยจัดให้มีรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกำลังกาย จัดให้มีพื้นที่สวนสาธารณะและสนามกีฬาชุมชน

5. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

     เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางปรับปรุงถนนให้ สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบน้ำประปาของเทศบาลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอ  ประชาชนสามารถใช้

น้ำประปาอย่างใสสะอาดและทั่วถึง ตลอดจนการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้าตามชุมชน

ต่าง ๆ ให้ทั่วถึง เพื่อให้แสงสว่างยามค่าคืน

6. ด้านเศรษฐกิจ

     จัดให้มีการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร  ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มผลผลิต  และสนับสนุนให้มีสหกรณ์

ประจำเทศบาล  เป็นศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในราคาที่ถูกและลดต้นทุน

การผลิตเพิ่มแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเกษตร และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร โดยจัดฝึกอบรม

ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ

อีกทั้งส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้มีแหล่งตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นรายได้

ให้แก่กลุ่มอาชีพแบบยั่งยืน

7. สนับสนุนการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย

     โดยจัดให้มีการอบรม  ให้ความรู้  ความเข้าใจ  แก่เด็กและเยาวชนประชาชนในเขตเทศบาล

เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เรื่องการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  และปลูกฝังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง

 

 

วัฒนธรรมองค์กร

               วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้ และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ เทศบาลจึงได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กร ไว้ดังนี้

           1. การมีเหตุผล ใฝ่การหาความรู้

           2. คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก ตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม

           3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น มีการสร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

           4. เคารพกฎ ระเบียบ กฎหมาย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทน

           5. มีแผนการทำงานชัดเจน มุ่งพัฒนาท้องถิ่น          

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 3 1,591 1,949 2,011 3,960 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตการปกครอง

     เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไทรโยคอยู่ในท้องที่บ้านท่าเสา

หมู่ที่  3  ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง-

ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  116  ตอนที่  9ก.

ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

     ทิศเหนือ         จด  บ้านพุองกะ  หมู่ที่  4  ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศใต้             จด  บ้านวังใหญ่  หมู่ที่  2  ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

     ทิศตะวันออก    จด  เทือกเขาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

     ทิศตะวันตก      จด  แม่น้ำแควน้อย

     รวมมีพื้นที่ประมาณ 10.33 ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทรโยค  22  กิโลเมตร

ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี  62  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ  210  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

     เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  ลักษณะดินเป็นดินภูเขา

อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40.9 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 9.3  องศา  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลออดปี 1,179.5 มม.

จำนวนวันที่ฝนตก  127  วัน  ความชื้นสัมพัทธ์  เฉลี่ยต่ำสุดที่  36  %  เฉลี่ยสูงสุดที่  94  %

 

การเมืองการปกครอง

     เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 3 หน่วยงาน เพื่อให้การบริหารงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว รายละเอียด ดังนี้

     1. สำนักปลัดเทศบาล

     2. กองคลัง

     3. กองช่าง

โดยมีจำนวนพนักงานเทศบาล                     45                คนแยกเป็น

     ข้าราชการประจำ                   24                คน

     ลูกจ้างประจำ                         5                คน

     พนักงานจ้าง                         16                คน

     โครงสร้างการบริหาร

     การจัดโครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยค  ประกอบด้วย

    1. สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 12 คน  มีหน้าที่เป็น

ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  ดำรงตำแหน่งคราวละ

  4  ปี

    2. นายกเทศมนตรี  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน มีหน้าที่

บริหารกิจการของเทศบาล  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นยังประกอบด้วยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

เป็นผู้ปฏิบัติราชการเพื่อสนองนโยบายฝ่ายการเมืองที่กำหนดไว้เป็นแผนงาน / โครงการ  และปฏิบัติงาน

ตามระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการสนองนโยบายของรัฐบาล  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา 

และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของเทศบาล  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้อง

ตามระเบียบ  กฎหมายต่าง ๆ  

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

     เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยเป็นย่านธุรกิจการค้า  พาณิชกรรม  ธุรกิจการท่องเที่ยวราษฎ

รส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาคือการเกษตร และการบริการรับจ้างต่างๆ ซึ่งในเขตเทศบาล

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งด้วยกัน เช่น น้ำตกไทรโยคน้อยที่สวยงามและมีชื่อเสียง

เป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีท่าจอดเรือปากแซงสำหรับจอดเรือและแพรับส่ง

นักท่องเที่ยวที่ล่องแพเที่ยวชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย รวมทั้งมีถ้ำต่าง ๆ  ที่ยังไม่ได้รับ

การสำรวจและประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ  ซึ่งเคยเป็น

ค่ายเชลยศึกชาวต่างชาติในสมัยก่อนล้วนอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งอีกไม่นานคงได้รับการประกาศให้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่อไป

     อีกทั้งเทศบาลฯ   เป็นทางผ่านในการเดินทางต่อไปยังอำเภอทองผาภูมิ   อำเภอสังขละบุรี  ซึ่งเป็น

สถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมมาย จะเห็นได้ว่าประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล สามารถสร้างรายได้

จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยว  การค้าขาย  การให้บริการทั้งด้านอาหาร ที่พักรถยนต์โดยสาร

รับส่งนักท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก  และอื่น ๆ  แก่นักท่องเที่ยว  นักทัศนาจร

ทั้งชาวไทยและต่างประเทศทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

สภาพทางสังคม

     สภาพทั่วไปของสังคมและประชากรในเขตเทศบาล สามารถจำแนกได้เป็น  2  ส่วนใหญ่ ๆ

ตามลักษณะการประกอบอาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัยซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย

รองลงมาประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพรับจ้างและอาชีพบริการตามลำดับ  ซึ่งสามารถจำแนกได้ ดังนี้

     1. ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย 

         ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณตลาดรวมทั้งตามสองฝั่งถนนสายเมืองกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ

ซึ่งจะประกอบอาชีพค้าขาย  และการบริการ  โดยคิดเป็น  70 %  ของจำนวนประชากรทั้งหมด

     2. ประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตร

         จะตั้งบ้านเรือนในบริเวณ   3   ชุมชนในเขตเทศบาล  คือ   ชุมชนเขาโทน  ชุมชนปากแซง

ชุมชนเกาะเจริญบางส่วน โดยจะปลูกพืชหลักๆ คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพด มะเขือ พริก มะขาม ส้มโอ

เป็นต้นโดยคิดเป็น  30  %ของจำนวนประชากรทั้งหมด

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษ

     ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 3 แห่ง คือ

     1. โรงเรียนอนุบาลไทรโยค สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา

     2. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา

     3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

ศาสนา

     มีวัดและสำนักสงฆ์จำนวน  3  แห่ง  คือ  

     1. วัดน้ำตก  

     2. วัดเกาะเจริญสุขาราม  

     3. วัดท่าเสา

การบริการพื้นที่

คำอธิบาย: iconCการคมนาคม

     การเดินทางมายังเทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อยสามารถเดินทางได้ทั้งหมด  3  เส้นทางดังนี้  คือ

     1. ทางรถยนต์ประจำทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล ตามเส้นทางหมายเลข  323 ระยะทางจาก

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถึงเทศบาลตำบลน้ำ ตกไทรโยคน้อย ประมาณ  62  กิโลเมตร

     2. ทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย  จากสถานีรถไฟบางกอกน้อยถึง สถานีรถไฟน้ำตก

ซึ่งแยกจากทางรถไฟสายใต้ที่ชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านอำเภอท่ามะกา 

อำเภอท่าม่วง  อำเภอเมือง  และอำเภอไทรโยค  สุดระยะทางที่สถานีน้ำตก  ตำบลท่าเสา 

     3. ทางเรือหรือแพ โดยล่องจากแม่น้ำแม่กลองขึ้นมาตามแม่น้ำแควน้อยขึ้นมาถึงท่าเรือปากแซง 

ซึ่งสามารถเที่ยวชมธรรมชาติความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำ จนถึงอำเภอทองผาภูมิ

การให้บริการไฟฟ้า

     ปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 1,012 ครัวเรือน สามารถให้บริการไฟฟ้าได้

1,012  ราย มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า/เดือนโดยเฉลี่ย  74,976  หน่วย   คิดเป็นค่าไฟฟ้าเฉลี่ย / เดือน

ประมาณ 332,428  บาท ซึ่งยังปรากฏว่า  มีบางครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล  และเทศบาลกำลังดำเนินการ

ติดต่อประสานงานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการติดตั้ง และบริการไฟฟ้าแก่ประชาชน

ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนต่อไป

คำอธิบาย: iconCการให้บริการน้ำประปา

     ในการให้บริการน้ำประปาทางเทศบาลสามารถผลิตน้ำประปาได้ทั้งหมด (กำลังการผลิตทั้งหมด)

จำนวน 28,269 ลบ.ม. สามารถส่งจ่ายน้ำประปาบริการตามครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 1,012 

ครัวเรือน  โดยมีปริมาณใช้น้ำประปาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  19,660  ลบ.ม.  คิดเป็นจำนวนเงินรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนประมาณ  98,315 บาท  โดยมีรายได้จากการให้บริการน้ำประปา 1,179,820  บาท/ปี  และ

มีรายจ่ายในการให้บริการประปา 2,478,890.21 บาท/ปี ซึ่งในอนาคตทางเทศบาลมีนโยบายที่จะพัฒนา

และปรับปรุงระบบการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

การสื่อสารและการโทรคมนาคม

     ในพื้นที่เทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์สาขา   จำนวน  1  แห่ง   และมีข่ายสายโทรศัพท์พื้นฐาน

สาธารณะของบริษัท  TT&T  ให้บริการแล้วแต่ไม่ครอบคลุม  ซึ่งปัจจุบัน องค์การโทรศัพท์ ฯ    

ได้ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการแล้ว  จำนวน  17  ตู้  ซึ่งเป็นตู้หยอดเหรียญ และเครื่องชนิดใช้บัตร

TOT CARD มาติดตั้งที่บริเวณน้ำตก และติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะระบบเคลื่อนที่ 470 MHz.จำนวน 1 ตู้

ที่โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ  ซึ่งองค์การโทรศัพท์อยู่ระหว่าง

ดำเนินการเพื่อจัดทำโครงการขยายข่ายสายเพิ่มเติมเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

การสาธารณสุข

     มีสถานีอนามัยจำนวน 1 แห่ง  ไว้บริการกับผู้เจ็บ ป่วย  โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน  4  คน 

ร้านขายยา 4 แห่ง คลินิก 1 แห่ง และมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)จำนวน  61  คน โดย

มีประชากรเป็นผู้สูงอายุและได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการทุพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์  ดังรายละเอียดดังนี้ 

     1. ผู้สูงอายุ                          205   คน

     2. ทุพลภาพ                          21   คน

     3. ผู้ป่วยโรคเอดส์                     1   คน

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ในด้านสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลมีการจัดการกับขยะมูลฝอย  โดยจัดให้มีรถเก็บขยะจำนวน 1 คัน

ซึ่งจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลได้ประมาณ  730  ตัน/ปี  มีปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ประมาณ   800   ตัน/ปี

ทรัพยากรที่ดิน

     กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จำแนกดินในเขตอำเภอไทรโยค ออกเป็น 10 ชนิด

ซึ่งปรากฏว่าสภาพที่ดินในเขตตำบลท่าเสา เป็นดินชุดกำแพงแสน,ท่าม่วง เนื่องจากมีความสูงลดหลั่น

ลงมาถึงลำน้ำแควน้อยจะพบมากในสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแห้ง

หรือดินร่วนเหนียว เป็นดินที่มีการระบายน้ำดีปานกลาง ถึงดี เป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง –

สูง   และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ของทางราชการ  คือ  เขตปฏิรูปที่ดิน  เขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

เขตการรถไฟแห่งประเทศไทย   และเขตหวงห้ามของทางราชการทหารบางส่วน ฉะนั้นการถือครองที่ดิน

จึงเป็นเพียงการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของทางราชการ  เท่านั้น  ซึ่งไม่สามารถออก

เอกสารสิทธิได้  ดังนั้น  ปัญหาที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือ  ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎร  

ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ปัญหากรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการกับ

ประชาชนในเรื่องที่ดิน  และปัญหาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

คำอธิบาย: iconC ทรัพยากรการท่องเที่ยว

     ในเขตเทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและประจักในความสวยงาม คือ น้ำตกไทรโยคน้อย 

ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าน้ำตกไทรโยคน้อยมีประวัติความเป็นมาคู่กับชุมชนท่าเสา  มาช้านาน ตั้งแต่สมัย

สงครามโลกครั้งที่  2  จึงถือว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์   อีกทั้งมีสถานที่อื่น ๆ  อีกที่อยู่ใกล้ ๆ กับ

น้ำตก ฯ เช่น   ถ้ำวังบาดาลซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ค่ายเชลยศึกที่อยู่ในเขตเทศบาล

ที่รอการขุดค้น  และประกาศเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งจากกรมศิลปากร  และยังมีแหล่ง

ชุมชนเก่าแก่ที่รอการขุดค้นอยู่ตรงสะพานคอนกรีตข้ามไปวังกระแจะ  ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็น

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว  โดยมีท่าเรือปากแซงที่จะจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรองรับนักท่องเที่ยว

และประชาชนในการใช้พักผ่อนโดยภาพรวมแล้วเทศบาลมีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงพอสมควร

ทรัพยากรน้ำ

     ในเขตเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถใช้ในการผลิตน้ำประปา

เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียงและยังสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้เป็นอย่างดี  

ซึ่งประกอบด้วย แม่น้ำแควน้อย น้ำตกไทรโยคน้อย  ลำห้วยต่าง ๆ  ในอนาคตมีโครงการผันน้ำ

ที่เกิดจากน้ำตก ฯ  ไปใช้ในการเพาะปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์จากน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

ในอนาคตจะนำน้ำที่ใช้แล้วตามแหล่งชุมชนต่างๆ  ในเขตเทศบาล  ซึ่งถือว่าเป็นน้ำเสียแล้วมาทำ

การบำบัดน้ำให้เป็นน้ำดีก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำ  ซึ่งคงจะต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาศึกษา

ความเป็นไปได้พอสมควร แม่น้ำสายหลัก   ได้แก่

     แม่น้ำแควน้อย  ไหลผ่านอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ  อำเภอไทรโยคและอำเภอเมือง

จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนไหลบรรจบกับแม่น้ำแควใหญ่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ

ส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม

นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

          มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
          การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 
          มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน 
(๕) บำรุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้า 

 

(๙) เทศพาณิชย์
 

กองคลัง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน

การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับ  เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่นๆ

งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  

ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับ

การพัสดุของเทศบาล  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคาร

ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  

งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  

การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  

อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

• ตรวจสอบภายใน

• วัฒนธรรมองค์กร

- > มาตรฐานการให้บริการ

- > มาตรฐานการปฏิบัติงาน

• การให้บริการ