ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

     มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ

ส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม

นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

          มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
          การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
 
          มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจัดทากิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน 
(๕) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
(๘) ให้มีและบารุงทางระบายน้า 

 

(๙) เทศพาณิชย์
 

กองคลัง

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน

การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับ  เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่นๆ

งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  

ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับ

การพัสดุของเทศบาล  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคาร

ตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  

งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  

การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  

อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย