• 7 สิงหาคม 2560 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประการใช้แผนพัฒนาสามปี
  • 7 สิงหาคม 2560 แจ้งประชาสัมพันธ์ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5/2560
  • 1 สิงหาคม 2560 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223