แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานสาธารณสุข) 18 พฤศจิกายน 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   จ้างอัดถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   จ้างทำฝาปิดท่อระบายน้ำแบบเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563

รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่