• 6 ธันวาคม 2560 แจ้งประชาสัมพันธ์ การออกรับต่อใบอนุญาตนอกสถานที่ ประจำปี 2560
  • 6 พฤศจิกายน 2560 การชำระค่าน้ำประปา
  • 3 พฤศจิกายน 2560 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223