• 2 มิถุนายน 2563 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  • 28 พฤษภาคม 2563 แจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • 25 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223