• 5 เมษายน 2561 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2561
  • 6 มีนาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การออกบริการตรวจสุขภาพปอด (เอกซ์เรย์ปอด) ณ อบต.ท่าเสา
  • 5 มีนาคม 2561 กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2561
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223