แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัดสุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   จ้างรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลาง   >   จ้างทำป้ายและสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิถุนายน 2564

รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่

แบบคำร้องขอถังขยะ

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

แบบคำร้องทั่วไป