ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   จ้างปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564

รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่

แบบคำร้องขอถังขยะ

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน