แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   >   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลาง   >   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2564
ประกาศราคากลาง   >   ซื้อธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2564

รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่

แบบคำร้องขอถังขยะ

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน

แบบคำร้องทั่วไป