• 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประจำปี 2562
  • 18 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • 15 มกราคม 2562 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223