รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
6
เมื่อวาน
3
เดือนนี้
9
เดือนก่อน
218
ปีนี้
274
ปีก่อน
0
  • 31 กรกฎาคม 2563 เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
  • 14 กรกฎาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
  • 14 กรกฎาคม 2563 แจ้งกำหนดการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในระหว่างที่รถขยะอยู่ในช่วงดำเนินการซ่อมแซม