ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2564 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2564 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 มกราคม 2564 ประกาศการตรวจสอบรายงานภายในสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 22 กันยายน 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประเภท :  13 เมษายน 2563 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 3 เมษายน 2563 ประกาศสำเนารายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 ตุลาคม 2562 ประกาศจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 ตุลาคม 2562 ประกาศสำเนารายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 มิถุนายน 2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)