รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

27 สิงหาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

          ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นั้น

          ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยได้คะแนนประเมินคุณฏธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน 96.17 คะแนน โดยมีรายละเอียดคะแนนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!