นโยบายและแผน

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

       ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชนทุกชุมชน

                   ๑.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาระบบไฟฟ้า และพลังงานทดแทนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

ของชุมชน

                   ๑.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนทุกสายในเขตเทศบาลฯ ให้มีสภาพการใช้งานที่ยั่งยืน ยาวนาน

. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ดูแลความสะอาด ขยะมูลฝอยของชุมชนให้ถูกสุขอนามัย บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างยั่งยืน

            ๓. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

       ๓.๑  ปรับภูมิทัศน์ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้

กลับมาอีกครั้ง

                   ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาทุกสาขาเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด

            ๔. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            ๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

                   บริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล โดยตั้งมั่นในศีลธรรม จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในทุกขั้นตอน