นโยบายและแผน

นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

1. ด้านการเมืองการบริหารจัดระบบการบริหารอย่างโปร่งใส

     1.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีอานาจในกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาโดยพึ่งตนเอง

     1.2 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองความต้องการของประชาชน

     1.3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน

     1.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ คือ

          - การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

          - การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          - การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          - การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          - การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

          - การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     2.1 จัดให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

     2.2 พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ปลอดมลพิษ การรักษาความสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและบรรเทาเหตุรำคาญ เช่น แสง เสียง ฝุ่นละออง เป็นต้น

     2.3 ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

     2.4 ส่งเสริมงานด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีคุณภาพโดยการส่งเสริมให้ร้านอาหารและ

ตลาดสดเทศบาลมีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานความสะอาดให้ดียิ่งขึ้น

3. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

     3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย

     3.2 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

4. ด้านการศึกษา

     4.1 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เน้นศักยภาพและคุณภาพการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนา

     4.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรม และการกีฬา หลีกเลี่ยงอบายมุข ดำรงตนตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง

5. ด้านการคลัง

     5.1 ปรับปรุงเร่งรัดการจัดเก็บภาษี เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนามากขึ้นและเป็นธรรมกับประชาชนทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

ให้เจริญก้าวหน้า โดยมิให้ราษฏรได้รับความเดือนร้อน และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์

ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด

6. ด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

     6.1 ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย สะพาน ทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

     6.2 ขยายเขตการใช้น้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล และปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพดี

     6.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าให้ตามชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

7. ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     7.1 ดำเนินการปรับปรุงหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร.

เพื่อสามารถช่วยเหลืองานของป้องกันฯให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

     7.2 ดำเนินการให้ชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล โดยจัดให้มีการประชุมส่วนของชุมชนและ

สมาชิก อปพร.ในเรื่องแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดทางบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ถูกทิศทางและตรงตามความต้องการของประชาชน

8. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

     8.1 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างชุมชนให้มั่นคงโดยเน้นให้ชุมชนพัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

     8.2 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดทุกชนิดเพื่อสังคมอยู่ดีกินดีและยั่งยืน

     8.3 สงเคราะห์บุคคลที่มีรายได้น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพที่สุจริตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับสังคม

     8.4 ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย โดยดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ตามระเบียบของทางราชการ