เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 13 results.
เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
ระเบียบการเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่วนคลัง (ฉบับที่ 2)