เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 18 results.
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2557.
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด 2558
เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.2560
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557